Zkušební řád

Zkušební řád

pro konání odborných zkoušek

dle Zákona o distribuci pojištění a zajištění č. 170/2018 Sb.

Článek 1

Základní ustanovení

 1. Tento zkouškový řád upravuje způsob složení a rozsah odborných zkoušek dle Zákona o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „Zákon“) a podmínky, za kterých lze tuto zkoušku vykonat dle pravidel stanovených v zákoně a prováděcích předpisech.
 2. Účelem zkoušky je prokázat rozsah odborných znalostí a dovedností tak, jak to stanovuje Zákon.
 3. Zkouškový řád je závazný pro všechny, kdo se zkoušky účastní – to je zejména uchazeč, který podal přihlášku k odborné zkoušce, členi zkouškové komise, organizátoři zkoušek a odvolací komise.

Článek 2

Odborná zkouška

 1. Odborná zkouška se koná před zkušební komisí (dále jen „komise“) jmenované na základě Organizačního řádu společnosti CCVA s.r.o. (dále jen „společnost“)
 2. Rozsah odborné zkoušky a její náležitosti jsou v souladu se Zákonem a prováděcími předpisy.
 3. Odborné zkoušky se konají v termínech vyhlašovaných na webovém portálu společnosti, kde se uchazeči registrují a jejich přihlašují na konkrétní termín odborné zkoušky. Potvrzení o přihlášení je následně zasláno uchazeči emailem.
 4. Organizační a jiné informace jsou uveřejněny na webovém portálu společnosti.

Článek 3

Termíny odborných zkoušek a způsob přihlašování

 1. Termíny jednotlivých odborných zkoušek jsou uveřejňovány na webovém portálu společnosti. Společnost zajistí konání alespoň jednoho zkouškového termínu čtvrtletně, pokud se na daný termín přihlásí alespoň 10 uchazečů. V případě překročení kapacity zkouškového termínu se budou uchazeči ke zkoušce přihlášeni v pořadí, v jakém se k danému termínu přihlásili. Toto je zaručeno softwarem, který implementován na webovém portálu společnosti.
 2. Před přihlášením na jednotlivý termín odborné zkoušky je požadována registrace uchazeče na portále společnosti.
 3. Uchazeči o odbornou zkoušku se mohou přihlásit na konkrétní termín zkoušky, a to nejpozději 24 hodin před jejím konáním, pokud není stanoveno jinak. Přihlášení na více termínů odborné zkoušky najednou není možné.
 4. Společnost si vyhrazuje právo termín odborné zkoušky zrušit a přihlášeným uchazečům nabídnout jiný termín konání odborné zkoušky.

Článek 4

Účastnický poplatek

 1. Uchazeč o odbornou zkoušku je povinen zaplatit účastnický poplatek. Výše účastnického poplatku je uveřejněna v ceníku společnosti.

  Účastnický poplatek lze uhradit převodem na bankovní účet nebo platební kartou.
 2. Základní výše účastnického poplatku je stanovena pro jednotlivé skupiny odbornosti takto:
  • 2.1. distribuce životního pojištění; 2 000 Kč bez DPH,
  • 2.2. distribuce pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu; 2 000 Kč bez DPH,
  • 2.3. distribuce neživotního pojištění, s výjimkou činností uvedených v bodě 2.4 nebo 2.5 2 000 Kč bez DPH,
  • 2.4 distribuce neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v bodě 2.5; 2 000 Kč bez DPH, 
  • 2.5. distribuce pojištění velkých pojistných rizik; 2000 Kč bez DPH,
  • 2.6. distribuce zajištění; 2 000 Kč bez DPH.

Článek 5

Storno podmínky

 1. Uchazeč se může odhlásit z konkrétního termínu zkoušky, a to nejdéle do 5 pracovních dnů před vyhlášeným termínem konání, pokud není stanoveno jinak. Uchazeči je v takovém případě umožněno přihlásit se na jiný termín zkoušky.
 2. V případě odhlášení ve lhůtě kratší jak 5 pracovních dnů před vyhlášeným termínem konání je uchazeči účtován storno poplatek ve výši 100 %. V závažných případech je možné postupovat odchylně.

Článek 6

Odborná zkouška

 1. V místnosti, kde se koná odborná zkouška, se mohou nacházet pouze uchazeči, zkušební komise a odborný personál společnosti.
 2. Odborná zkouška je písemná, je možné ji vykonat papírovou nebo elektronickou formou.
 3. Uchazeč je povinen se dostavit nejméně 30 minut před konáním zkoušky. Pokud se v této lhůtě nedostaví, nemůže se daného termínu zkoušky zúčastnit a uchazeči je účtován storno poplatek ve výši 100%.
 4. Uchazeč je povinen se identifikovat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Pokud se neidentifikuje předepsaným způsobem, tak nemůže být ke zkoušce připuštěn.
 5. Účast uchazeče je zaznamenána v prezenční listině.
 6. Člen zkušební komise, případně zodpovědná osoba společnosti před začátkem uchazeče seznámí o způsobu vykonání zkoušky, časovými limity, způsobu ukončení zkoušky, způsobu vyhodnocení, pravidlech chování a důvodech případného vyloučení ze zkoušky. V případě dohledového audiovizuálního zařízení jsou o tomto uchazeči předem informováni.
 7. Zkušební varianta se vytváří náhodným výběrem za pomocí softwaru společnosti krátce před konáním odborné zkoušky. Pořadí správných odpovědí u jednotlivých zkouškových otázek se pro každou zkušební variantu stanoví odlišně. Každý zkoušený obdrží vlastní zkušební variantu. Společnost provede veškerá potřebná opatření k utajení jednotlivých zkušebních variant.
 8. Databáze zkouškových otázek je umístěna na zabezpečeném úložišti s kontrolovaným přístupem. Databáze zkouškových otázek je pravidelně aktualizovaná na základě pokynu České národní banky.
 9. V průběhu zkoušky je zakázána zejména komunikace mezi uchazeči, používání jakýkoli elektronických zařízení nebo písemných podkladů. Je zakázáno požadovat po členech zkušební komise nebo zodpovědné osobě společnosti odpovědi na dotazy jiného než organizačního obsahu. V případě porušení těchto zásad bude uchazeč ze zkoušky vyloučen bez náhrady vrácení účastnického poplatku. Vyloučený uchazeč má právo na přezkoumání
 10. Uchazeči je umožněno odevzdat písemný test před uplynutím časového limitu, poté musí místnost, kde se koná zkouška opustit.
 11. Po ukončení odborné zkoušky je provedeno zkušební komisí vyhodnocení zkouškových testů a vyhotoven Protokol o průběhu zkoušky, který zejména obsahuje:
  • Identifikaci členů zkušební komise, včetně jejich funkcí
  • Datum, čas, místo, konání, druh odborné zkoušky
  • Podpisy členů komise

   Přílohami Protokolu o průběhu zkoušky jsou předsedou komise potvrzená prezenční listina a zkouškové testy uchazečů.

   Protokol o průběhu zkoušky včetně příloh je archivován dle zásad popsaných ve vnitřní směrnici.
 12. O výsledku zkoušky je uchazeč informován do 5 pracovních dnů od jeho konání, a to emailem nebo na webovém portálu společnosti.
 13. Certifikát o úspěšném složení zkoušky je uchazeči k dispozici v elektronické formě na webovém portálu společnosti.
 14. Uchazeči je umožněno nahlédnout do vyhodnoceného zkouškového testu nebo protokolu z odborné zkoušky a pořídit si jejich kopie. Uchazeči je rovněž umožněno se odvolat k odvolací komisi společnosti a požádat o přezkoumání výsledku odborné zkoušky, odvolací komise společnosti je povinna takovou žádost vyřídit do 1 měsíce od obdržení žádosti.

Článek 7

Zkušební komise

 1. Zkušební komise je nejméně tříčlenná a má vždy lichý počet. Je složena z předsedy komise a nejméně dvou členů komise. Komise rozhoduje většinovým způsobem, přičemž každý člen komise má jeden hlas.
 2. Každý jednotlivý člen zkušební komise podepisuje Čestné prohlášení o své nestrannosti, důvěryhodnosti a nepodjatosti.
 3. Člen komise, který by byl případně podjatý ke kterémukoli uchazeči podjatý, se nesmí zúčastnit této zkoušky a současně je povinen o této skutečnosti informovat zbývající členy zkušební komise. V takovém případě je nutné zkušební komisi doplnit jinou náhradní nepodjatou osobou. O takovéto skutečnosti předseda zkušební komise pořídí zápis do Protokolu o průběhu zkoušky.
 4. Zkušební komisi jmenuje garant pro odborné zkoušky společnosti. Každý člen zkušební komise obdrží jmenovací listinu.
 5. Dohled zkušební komise nad průběhem odborné zkoušky může být vykonáván vzdáleně pomocí audiovizuálního zařízení, přičemž platí, že ne místě vykonávání odborné zkoušky je vždy přítomna zodpovědná osoba společnosti.

Článek 8

Odvolací komise

 1. Odvolací komise je nejméně tříčlenná a má vždy lichý počet. Je složena z předsedy komise a nejméně dvou členů komise. Komise rozhoduje většinovým způsobem, přičemž každý člen komise má jeden hlas.
 2. Odvolací komise zasedá nejméně jednou za kalendářní čtvrtletí. Pokud společnost obdrží žádost o přezkoumání výsledku odborné zkoušky je odvolací komise povinna svolat termín svého zasedání nejpozději do 5 dnů od oznámení o obdržení takovéto žádosti.
 3. Odvolací komisi jmenuje garant pro odborné zkoušky společnosti.
 4. Členy odvolací komise nemůžou být stejní jako členi zkušební komise, jejíž rozhodnutí se přezkoumává.

Článek 9

Minimální standard odborné zkoušky

1. Odborná zkouška pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu (dále jen „pojištění motorových vozidel“) trvá celkem 90 minut. Zkoušenému je položeno celkem 40 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 2 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností podle § 3 Zákona.

2. Odborná zkouška pro distribuci životního pojištění nebo pro distribuci neživotních pojištění v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. c) zákona (dále jen „neživotní občanské pojištění“) trvá celkem 120 minut. Zkoušenému je položeno celkem 52 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností podle § 3 Zákona.

3 Odborná zkouška pro distribuci pojištění týkajících se podnikatelské činnosti zákazníka v rozsahu podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona (dále jen „neživotní pojištění podnikatelů“) trvá celkem 135 minut. Zkoušenému je položeno celkem 60 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností podle § 3 Zákona.

4. Odborná zkouška pro distribuci pojištění velkých pojistných rizik trvá celkem 150 minut. Zkoušenému je položeno celkem 72 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností podle § 3 Zákona.

5. Odborná zkouška jak pro distribuci pojištění motorových vozidel, tak pro distribuci životního pojištění trvá celkem 135 minut. Zkoušenému je položeno 32 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci pojištění motorových vozidel a 28 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění uvedených v bodu II přílohy vyhlášky 195/2018. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi, přičemž 1 případová studie je z oblasti pojištění motorových vozidel a 2 případové studie z oblasti životního pojištění. V každé případové studii je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností.

6. Odborná zkouška jak pro distribuci některého z neživotních pojištění podle § 57 odst. 1 písm. c), d) nebo e) zákona, tak pro distribuci životních pojištění trvá celkem 180 minut. Zkoušenému je položeno 52 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí dotyčného neživotního pojištění a 28 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí pro distribuci životních pojištění uvedených v bodu II přílohy vyhlášky 195/2018. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 4 případovými studiemi, přičemž 2 případové studie jsou z oblasti neživotních pojištění a 2 případové studie z oblasti životního pojištění. V každé případové studii je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností.

7. Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi. Tři čtvrtiny zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí a všechny zkouškové otázky určené k přezkoušení dovedností mají jednu správnou variantu odpovědi.

Jedna čtvrtina zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí má jednu nebo více správných odpovědí; každá nesprávně vybraná varianta odpovědi činí celou zodpovězenou zkouškovou otázku nesprávně zodpovězenou. Správně zodpovězené otázky, které mají jednu správnou variantu odpovědi, se ohodnocují jedním bodem a správně zodpovězené otázky, které mají jednu nebo více správných odpovědí, a otázky z okruhu odborných dovedností se ohodnocují dvěma body.

8. K úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal alespoň

a) tři čtvrtiny dosažitelných bodů ze všech zkouškových otázek,

b) tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí a

c) tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností.

Článek 10

Ochrana osobních údajů

 1. Společnost se zavazuje postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s obecným nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Článek 11

Závěrečná ustanovení

 1. Zkušebním řádem společnosti jsou povinni se řídit všechny osoby, které se účastní organizace, přípravou i samotným vykonáním odborné zkoušky.
 2. Jednotlivé ustanovení Zkušebního řádu je možné měnit. O takovýchto změnách je neprodleně informována Česká národní banka.
 3. Tento zkušební řád nabývá účinnosti dnem schválením žádosti o udělení akreditace.

V Praze dne 1/12/2018

Top