ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTÍ DLE POŽADAVKŮ ZÁKONA č. 170/2018 Sb.(ZDPZ)

I. Nabídka nezávislé zajištění kontroly činnosti Vašich pracovníků a vázaných zástupců dle § 48 ZDPZ

Zajistíme pro Vás tyto činnosti:

A. Kontrolní telefonáty, tzv. “Welcome Calls” za účelem monitoringu zpětné vazby klientů a analýzy jejich výsledků v mezích GDPR

B. Předstíraný zájem o zprostředkování pojistného produktu formou “ skryté kontroly” bez vědomí kontrolovaného vázaného zástupce – tzv. “Mystery Shopping”

C. Provedení kontroly klientských složek se zaměřením na kontrolu kvality písemných záznamů vyhotovených ve smyslu § 79 a § 80 ZDPZ

II. Nabídka nezávislého posouzení a individuálního nastavení směrnic, pokynů a popisu činností dle požadavků ZDPZ

Dle ZDPZ “…Pojišťovna, zajišťovna, samostatný zprostředkovatel přiměřeně povaze, rozsahu a složitosti své činnosti zavede, udržuje a uplatňuje…” – viz níže seznam oblastí dle jednotlivých ustanovení (paragrafů) ZDPZ.

 • Pravidla kontroly činnosti pracovníků a vázaných zástupců a jejich pracovníků dle §48/1a ZDPZ
 • Pravidla odměňování pracovníků, samostatných zprostředkovatelů, vázaných zástupců a jejich pracovníků, doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů a jejich pracovníků dle § 48/1b ZDPZ
 • Postupy pro předcházení, zjišťování a řízení střetu zájmů dle § 48/1c ZDPZ
 • Systém vyřizování stížností, pravidla jejich evidence dle § 48/1d ZDPZ
 • Whistleblowing – hlášení/oznámení o porušení nebo hrozícím porušení ZDPZ dle § 48/1e v návaznosti na § 48/3a až 3c ZDPZ
 • Popis organizačního uspořádání dle § 48/2a ZDPZ
 • Systém sledování, vyhodnocování a aktualizace vnitřních předpisů ve vazbě na jejich aktuálnost a popis administrativních postupů dle § 48/2b a 2c ZDPZ
 • Kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a a evidenci informací a osobních údajů § 48/2d ZDPZ
 • Systém evidence zprostředkovatelských pojistných a zajistných smluv dle § 48/2e ZDPZ
 • Popis činností v případě oprávnění přijímat pojistné a zprostředkovávat výplatu pojistného plnění dle § 54 ZDPZ
 • Popis procesu vzdělávání, zajištění trvalé splnění podmínky odborné způsobilosti všech pracovníků, samostatných zprostředkovatelů, vázaných zástupců a jejich pracovníků, doplňkových pojišťovacích zprostředkovatelů a jejich pracovníků § 55 a 56 ZDPZ
 • Archivace – spisový a skartační řád, uchovávání dokumentů a záznamů dle § 80 ZDPZ
 • Popis činností zajišťujících splnění odborné péče, pravidel jednání a komunikace se zákazníkem, povinnost mlčenlivosti, vyloučení získání neopodstatněné peněžité a nepeněžité výhody, pravidla získávání informací a doporučení atd. dle § 71 až 79 ZDPZ
 • AML pravidla proti praní špinavých peněz
 • Pravidla pro nábor, výběr a přijímání nových pracovníků samostatného zprostředkovatele

Vyžádejte si nezávaznou konzultaci:
obchod@ccva.cz